Sarah Brooks speaks at LAIPLA's 2019 Spring Seminar